Thursday, 18 August 2011

problema Violencia iha Timor Leste

Dala barak ita sempre rona no hare joven baku malu, e pior liu to'o oho malu. Noticia ikus nebe hasai husi http://suara-timor-lorosae.com/berita-6965-kaju-zumalai-pntl-identifika-autor-prinsipal-6.html halo ita laran kanek tamba maluk policia Nacional de Timor Leste (PNTL) tenke lakon nian vida tamba deit atu atua problema baku malu nebe envolve joven grupo rua iha rai Zumalai. Ita la hatene objectivo husi joven sira nebe sempre baku malu no too oho malu ne'e saida?. Dala barak ita rona katak joven sira nebe sempre envolve an iha actividade violencia sira ne'e tamba sira hakarak hatudu solidaridade ba malu signifika katak kuando nian maluk ida ema baku ou oho entao sira iha obrigatorio atu fo "balasan" ba ema nebe halo krime ba nia maluk ne'e. Maibe tuir hau nian hanoin solidaridade katak kuando ema ida halo sala, buka tuir ema ne'e, kaer no lori ba policia laos main hakim sendiri e pior liu tan halo fali krime ba ema nebe la envolve ou la iha relasaun ho actividade hirak ne'e.

No comments:

WELCOME TO MAROBO HOT SPRING..

Marobo hot spring atau air panas Marobo cukup terkenal di kalangan masyarakat Timor Leste. mulai dari kalangan anak-anak, orang dewasa maup...