Friday, 1 July 2011

Husi funcionario temporario ba funcionario permanente

Antes atu hakerek lian fuan ruma iha blog ida ne'e, uluk nanain hau hato'o parabens ba Funcionario temporario tomak nebe iha dia 1 de Julho 2011 atu simu posse atu sai nudar funcionario permanente iha Governo Timor Leste nian laran. Tuir noticia nebe hasai husi http://suara-timor-lorosae.com/berita-5707-aban-funsionariu-13227-simu-pose.html; hamutuk funcionario 13.277 nebe sei simu posse sai nudar funcionario permanente iha ministerio ida-ida. Dia de 1 de julho 2011 sai hanesan loron ida que importante tebes ba kolega sira nebe durante ne'e halao servico iha ministerio ida-ida hodi dedika-an; la sura kolen no terus hodi hein nafatin sira nian statu iha tempo naruk nian laran, no ikus mai hetan duni sira nian dereito hodi sai funcionario permanente iha Governu nian laran. La iha informasaun klaru kona ba total funcionario iha Timor Leste iha tinan 2011, maibe ita hein katak ho transferensa husi statu funcionario temporario ba funcionario permanente bele servico diak liu tan hodi servi nasaun no povu Timor Leste.

No comments:

WELCOME TO MAROBO HOT SPRING..

Marobo hot spring atau air panas Marobo cukup terkenal di kalangan masyarakat Timor Leste. mulai dari kalangan anak-anak, orang dewasa maup...