Saturday, 8 January 2011

Joven Sai futuru Nasaun Timor Leste

Ohin loron, liu-liu iha media Online http://suara-timor-lorosae.com/berita-2440-kazu-kork-vs-kolimau-vitima-husu-lori-autor-ba-tribunal.html. Ita rona no hare joven sira nebe involve an iha organizasaun arte marsiais hanesan PSHT, KORKA, Kera Sakti no seluk tan nebe sempre halo konfrontasaun no to'o oho malu. Hare situasaun ida ne'e nudar Timor Leste nian oan senti triste no moe tamba joven nebe sai hanesan " Pilar pembangunan" sai fali author kriminal ba nian maluk Timor oan rasik. Arte Marsiais ou iha Bahasa Indonesia bolu ho naran "seni Bela Diri" signifika katak atu defende an wainhira hetan ataka husi ema seluk ou ita nian vida sente hetan ameasado. Laos uza naran-naran hodi insulta malu no oho malu. Problema entre Arte Marsiais iha Timor Leste laos primeira vez akontese, uluk Indonesia nian tempo no too agora mos sidauk bele resolve no  pior liu tan balu uza fali problema ne'e sai hanesan " alat politik" ba partido balu. Atu hamenus no prevene problema arte marsiais iha rai doben Timor Leste, ita persiza halo buat ruma hanesan tuir mai:
  • Kria campu de trabalho ou penciptaan lapangan kerja; kampu de trabalho nebe limitado halo joven barak la hetan oportunidade hodi servico iha Governo ou iha setor privado seluk.
  • Kria sentru trainamento ba juventudo iha area : eletricidade, elektronika, komputador, karpentaria, no area seluk tan. Centro treinamento nebe lidera husi gropu husi brazil iha becora, bele sai hanesan exemplo diak nebe fo treinamento ba joventudi iha area oin-oin hodi kapasita aluno sira hodi bele buka servico ou loke rasik sira nian bisnis iha area nebe sira aprende durante iha kurso laran.
  • persiza involvimento activo husi Inan-Aman ou familia, Igreja, Governo no organizasaun seluk hodi tau matan nafatin ba aktividade joventudi sira ne'e liu husi: regular meeting ho organizasaun arte marsiais ou buka dalam dialog hodi prevene problema nebe durante ne'e involve organizasaun arte marsiais.
  • Haburas sentimento hadomi malu: Hanesan nai Jesus dehan iha biblia" Hadomi ema hanesan ita an rasik". bele kuda ema timor oan liu liu joventudo nian laran hodi bele hado'ok sira husi hanoin aat ba nia maluk seluk. Amin..

No comments:

KLINIK HERBAL TIMOR LESTE

Beberapa hari yang lalu, penulis berkesempatan untuk mengunjungi klinik kesehatan"Ismaik Rehabilitation center"yang terletak di t...